Obowiązuje od 02-08-2013

 

 STATUT CECHU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

1.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców – zwany dalej „Cechem” jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz związkiem pracodawców.

2.      Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „ustawą o rzemiośle” oraz postanowień niniejszego Statutu oraz w oparciu o ustawę Prawo o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 6 lipca 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami) i ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U.  nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami.

3.      Cech bierze udział w życiu społecznym, w szczególności biorąc udział w dialogu społecznym prowadzonym dla dobra publicznego oraz realizując zadania określone w § 5 Statutu.

 • 2

Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1)      Rzemieślnicy w rozumieniu ustawy o rzemiośle,

2)      osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników – na czas określony za zgodą Zarządu Cechu.

 • 3
 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Gryfino.
 3. Cech działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. 
 • 4

Cech działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nie działa w celu osiągnięcia zysku a dochód przeznacza na cele statutowe.

II. ZADANIA CECHU

 • 5
 1. Podstawowym zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków oraz osób niezrzeszonych działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej i szkoleniowej oraz udzielanie pomocy instruktażowo – doradczej.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1)      ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych członków wobec organów administracji publicznej, sądów oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników,

2)      udzielenie członkom pomocy prawnej, instruktażowej, doradczej w zakresie organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowo – księgowym,

3)      popieranie i rozwijanie postępu technicznego, gospodarczego, wynalazczości, ruchu racjonalizatorskiego na rzecz poprawy jakości usług i wyrobów,

4)      rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych członków, organizowanie i prowadzenie doradztwa i promocji gospodarczej,

5)      organizowanie we własnym zakresie jak również udzielanie pomocy zrzeszonym podmiotom przy organizowaniu pokazów, wystaw, targów, giełd, konkursów itp.

6)      nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi,

7)      udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

8)      organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych i innych podmiotów zrzeszonych w Cechu poprzez organizowanie różnych kursów i szkoleń,

9)      propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

10)  współpraca z organami administracji publicznej w zakresie szkolenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych i ośrodkach szkolenia zawodowego,

11)  zgłaszanie kandydatów wytypowanych przez zrzeszonych członków na funkcje przedstawicielskie w organach samorządowych oraz innych organizacjach społeczno – zawodowych i gospodarczych,

12)  prowadzenie działań w zakresie zwalczania bezrobocia,

13)  organizowanie i prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej, kulturalno – oświatowej oraz sportowo – rekreacyjnej,

14)  działanie na rzecz rozwoju lokalnego,

15)  realizacja innych celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa,

16)  wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.

 1. Cech może realizować swoje cele i zadania poprzez:

1)      prowadzenie działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej i szkoleniowej,

2)      powoływanie własnych wyodrębnionych zakładów, 

3)      organizowanie odczytów, sympozjów, seminariów itp.,

4)      współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

5)      współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami oraz organizacjami w zakresie statutowych zainteresowań Cechu,

6)      występowanie z wnioskami i postulatami do władz państwowych i samorządowych,

7)      opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych,

8)      inną działalność umożliwiającą realizację zadań Cechu.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 6
 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, firmę pod którą prowadzi działalność gospodarczą , adres zamieszkania i adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich. Do deklaracji należy załączyć zaświadczenie o  rejestracji działalności gospodarczej.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 4.   Członek Cechu, przy spełnieniu warunków określonych przepisami prawa może zatrudniać pracowników w celu przygotowania zawodowego.

 • 7
 1. O decyzji o przyjęciu albo o odmowie przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia składane w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu roku od daty złożenia. W decyzji o przyjęciu w poczet członków na czas określony powinny być ustalone warunki członkostwa, w których prawa określone w § 8 ust. 1 mogą być ograniczone.
 • 8
 1. Członkowie mają prawo:

1)      korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w   § 5 Statutu,

2)      wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3)      zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

4)      wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5)      obecności na posiedzeniach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, skarg ich dotyczących oraz udzielania w tym zakresie stosownych wyjaśnień,

6)      wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7)      uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji Cechowych lub w innych formach informacji o działalności Cechu, jej wynikach oraz zamierzeniach Cechu.

 1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1)      został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego,

2)      został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,

3)      został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

4)      zalega z wpłacaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 22 ust. 3 Statutu.

 • 9

Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

1)      przestrzeganie prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodu oraz zasad współżycia społecznego,

2)      stosowanie się do postanowień Statutu oraz uchwał organów Cechu,

3)      regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej wysokości,

4)      poddawanie kontroli działalności swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5)      podnoszenie jakości usług oraz kultury obsługi klientów,

6)      rzetelne, sumienne i terminowe wykonywać zleconych przez klientów prac, a w razie wniesienia reklamacji ich odpowiednie rozpatrzenie i załatwienie.

 • 10
 1. Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zakończeniu, zawieszeniu wykonywania rzemiosła lub działalności gospodarczej oraz o przeniesieniu siedziby poza teren działalności Cechu.
 • 11

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1)      wystąpienia;

2)      wykreślenia;

3)      wykluczenia;

 • 12

1. Członek Cechu może wystąpić z niego składając oświadczenie  o wystąpieniu. Oświadczenie takie powinno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej. W takim wypadu ustanie członkostwa w Cechu następuje z upływem trzech miesięcy od dnia doręczenia do Cechu oświadczenia o wystąpieniu.  

2. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd

3.Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

4. Organem uprawnionym do wykluczenia członka z Cechu jest Zarząd. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Cechu z inicjatywy własnej lub na wniosek Sądu Cechowego.

5.Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Cechu w przypadku:

1). nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
2). zalegania ze składkami członkowskimi za okres co najmniej okres 6 miesięcy,
3). stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych,
4). działania na szkodę organizacji lub zrzeszonych w niej członków.

 • 13

1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka z Cechu. Zarząd jest obowiązany powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonymi z Cechu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 34 niniejszego Statutu.

4. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 22 ust. 1 Statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 • 14
 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzebę finansowania działalności statutowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej.
 2. Nieuiszczone w ciągu trzech miesięcy składki mogą podlegać ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.
 • 15
 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

1)      „Honorowego Starszego Cechu” osobom pełniącym uprzednio funkcję Starszego Cechu, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą już działalności gospodarczej,

2)      „Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnich 20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej, a położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju działalności gospodarczej.

 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

 • 16
 1. Organami Cechu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Cechowy.
 2. W danej kadencji Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.
 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów organizacji, których Cech jest członkiem, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Członkowie organów Cechu wykonują swoje obowiązki osobiście.

7.      Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków, członkowie otrzymują diety wg zasad ustalonych przez Zarząd.

8.      Kadencja organów Cechu trwa 4 lata.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 • 17

Walne Zgromadzenie Członków zwane w treści niniejszego statutu także skrótowo Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 • 18

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1)      uchwalenie Statutu i jego zmian,

2)      wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,

3)      określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków Cechu,

4)      uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia nieruchomości,

7)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8)      upoważnianie Zarządu Cechu do zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9)      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10)  nadawanie godności  Honorowego Członka Cechu i Honorowego Starszego Cechu,

11)  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12)  wybieranie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu rzemiosła,

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

 • 19

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

 • 20
 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zastąpieniu go Zebraniem Delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe i terenowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na pięciu członków, przy ponad 1000 członków – jednego delegata na dziesięciu członków.
 3. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
 4. Na żądanie 1/4 ogółu członków Cechu zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
 • 21
 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy od końca roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Zarząd powinien także podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1)      Komisji Rewizyjnej,

2)      1/2 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 • 22
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Cechu oraz Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru zawiadomienia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
  1. zamknięcia rachunkowego za roku ubiegły,
  2. sprawozdania Zarządu,
  3. projektów podstawowych uchwał,
  4. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu oraz prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 • 23
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowo zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
 • 24

1.      Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 22 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 członków Cechu.

2.      Uchwały na Walnym Zgromadzeniu mogą być z zastrzeżeniem ust. 5 podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

 1. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków do podejmowania uchwał Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W tym przypadku Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.
 • 25
 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

B. ZARZĄD CECHU

 • 26

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 • 27

1.      Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz ewentualnie innych członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów obecnych plus jeden głos w pierwszej turze, a większości głosów w drugiej.

2.      Starszy Cechu z racji wyboru staje się delegatem na Wojewódzki Zjazd Rzemiosła.

 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych – I i II, sekretarza i skarbnika.
 2. Starszym Cechu może być tylko osoba posiadająca co najmniej 6 letni staż członkowski  w Cechu. Członkiem Zarządu, niepełniącym funkcji Starszego Cechu, może być tylko osoba posiadająca co najmniej 4 letni staż członkowski  w Cechu.
 3. Dopuszcza się używanie przez Starszego Cechu i Podstarszych Cechu zamiennie tytułu Prezes i Wiceprezesi Cechu.
 • 28
 1. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji do Zarządu wchodzi do końca kadencji inny członek, w kolejności otrzymanej w wyborach ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg wyboru Zarządu. W przypadku niemożliwości wyłonienia zastępców w powyższy sposób należy dokonać wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

 1. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy wybrany przez Zarząd.
 • 29

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 • 30
 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu wynikającym z § 5, a w szczególności:

1)      reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej oraz sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)      gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 18,

3)      zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na to zgromadzenie,

4)      powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5)      realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

6)      powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

7)      rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu,

8)      ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń,

9)      przyjmowanie, wykluczanie oraz wykreślanie członków Cechu,

10)  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Cechu do struktur organizacyjnych w sprawach nieprzypisanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

11)  tworzenie oddziałów, ośrodków terenowych i samofinansujących się jednostek prowadzących działalność gospodarczą przy Cechu,

12)  zaciąganie pożyczek na działalność bieżącą oraz zbywanie ruchomości Cechu nie mających wartości historycznych, artystycznych i naukowych.

 • 31
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc.
 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • 32
 1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub I Podstarszy w przypadku nieobecności Starszego Cechu.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamia się na 5 dni przed terminem wszystkich członków Zarządu pisemnie z podaniem porządku posiedzenia oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów.
 3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor biura z głosem doradczym.
 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Starszy bądź w przypadku jego nieobecności Podstarszy Cechu.
 • 33
 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 • 34

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

2. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty wpływu odwołania do Cechu.

3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

C. KOMISJA REWIZYJNA

 • 35
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus 1 głos w pierwszej turze, a większością głosów w drugiej.
 4. Kandydat na członka Komisji powinien posiadać, co najmniej 4 letni okres członkostwa w Cechu.
 5. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Komisji przed upływem kadencji do Komisji wchodzi do końca kadencji inny członek, w kolejności otrzymanej w wyborach ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg wyboru Zarządu. W przypadku niemożliwości wyłonienia zastępców w powyższy sposób należy dokonać wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 • 36
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 1/4 ogółu liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od daty wniosku,

2)      badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)      przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia   absolutorium Zarządowi,

5)      wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

3.      Dla ważności działań Komisji wymagana jest obecność co najmniej 2 członków, w tym przewodniczącego.

4.      Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.

5.      Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokołu i wraz z wnioskami przedkłada je Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie wskazujące sposób wykonania wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

D. SĄD CECHOWY

 • 37

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 • 38
 1. Sąd Cechowy składa się z od 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego i członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus 1 głos w pierwszej turze, a większością głosów w drugiej.
 3. Kandydat na członka Sądu powinien posiadać, co najmniej 2 letni okres członkostwa w Cechu.
 4. W razie ustąpienia członka Sądu przed upływem kadencji do Sądu wchodzi do końca kadencji inny członek, w kolejności otrzymanej w wyborach ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg wyboru Zarządu. W przypadku niemożliwości wyłonienia zastępców w powyższy sposób należy dokonać wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 • 39
 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie, co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego.
 • 40
 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1)      upomnienie,

2)      naganę,

3)      pozbawienie prawa wybieralności do organów Cechowych na okres do 3 lat,

4)      wniosek do Zarządu o wykluczenie członka z Cechu

2.      W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3.      W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody.

 • 41
 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, składane w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego są ostateczne.
 • 42

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu Cechowego należy do Zarządu Cechu.

 • 43

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Cechowym określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

 • 44
 1. Członkowie Cechu prowadzący działalność gospodarczą na terenie jednej lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne działalności gospodarcze tworzą sekcje zawodowe.
 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 20.
 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 6. Do zadań sekcji należy:

1)      oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

2)      prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,

3)      wnioskowanie w sprawach rozwoju gospodarczego danego regionu lub zawodów,

4)      otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym nowe zakłady,

5)      aktywizowanie członków Cechu do udziału w czynach społecznych.

 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
 2. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 • 45
 1. Dla wykonywania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd może powołać Komisję Kontroli Społecznej, Komisję ds. Skarg i Wniosków, Komisję finansowo-budżetową, Komisję organizacyjno-administracyjną oraz inne komisje.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. Za udział w pracach komisji Zarząd może przyznać jej członkom diety.
 4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.
 • 46
 1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać za zgodą Zarządu z opinii rzeczoznawców.
 • 47
 1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę członkowi Cechu na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.
 • 48

Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

 • 49

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 • 50
 1. Źródłem finansowania działalności Cechu są: składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia członków Cechu, przychody z własnej działalności gospodarczej oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie, z możliwością dokonania ewentualnych zmian przez Zarząd, w zakresie udzielonych upoważnień w obecności co najmniej 3/4 członków Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Zarząd.
 • 51

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno – wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

VIII. BIURO CECHU

 • 52
 1. Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 2. Dyrektor biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Dyrektor biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.
 4. Dyrektor biura jest powoływany przez Zarząd Cechu na wniosek Starszego Cechu
 • 53
 1. Dyrektorem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora biura Cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
 • 54

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor biura Cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

 • 55

Do składania oświadczeń woli w imieniu Cechu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.

 • 56

Zarząd może udzielić innej osobie, w szczególności Dyrektorowi biura Cechu lub Głównej Księgowej pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności lub czynności określonego rodzaju związanych z działalnością Cechu.

X. LIKWIDACJA CECHU

 • 57

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej ½ członków Cechu.