Napis 70 lecie Cechu

 

          30 kwietnia 2016 roku był dla nas dniem szczególnym i niezwykłym, takim, jaki może się zdarzyć raz na 70 lat!

            Uroczyście obchodziliśmy, bowiem 70-lecie istnienia naszego Cechu oraz Święto Rzemiosła Zachodniopomorskiego. Tak, więc pozostawiliśmy za sobą dziesiątki lat historii Cechu gryfińskiego, a przed nami stoi zadanie tworzenia nowej. Sobotnie uroczyste spotkanie miało na celu uczczenie tych wspólnie przeżytych lat, wspomnienie tego, co razem przeszliśmy dążąc do rozwoju rzemiosła i organizacji rzemieślniczej. Dziś możemy z dumą stwierdzić, że to, co zapoczątkowali nasi poprzednicy przetrwało do dnia dzisiejszego i jest pieczołowicie pielęgnowane.

            W tak ważnym dla nas momencie warto wspomnieć rodzimą historię:

            Rzemiosło to najstarsza dziedzina ludzkiej działalności. Początki rozwoju polskiego rzemiosła to czasy piastowskie. Pierwsze cechy zaczęły powstawać już w XIII wieku, a jak zaczęło się u nas.

      Pierwszego marca 1271 roku książę Barnim I nadał rzemieślnikom osiadłym w Gryfinie prawo zrzeszania się w Cechach, czyniąc ich przez to ludźmi wolnymi. Ten ważny średniowieczny dokument dawał ówczesnym rzemieślnikom prawo wykonywania swego zawodu, budowania własnych domów i warsztatów oraz zasiadania w radzie miejskiej. Powstałym wówczas Cechom dawał wyłączne prawo nauczania rzemiosła, wyzwalania czeladników i nadawania godności mistrzów.

      W roku 1945 – tuż za przesuwającą się linią frontu – podążały na zachód transporty osadników, nowych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Była wśród tego napływowego społeczeństwa liczna rzesza rzemieślników, z których wielu osiedliło się w Gryfinie i w okolicach. Nieomal natychmiast rozpoczęli oni swoją działalność, zapoczątkowując tym samym istnienie polskiego rzemiosła na ziemiach odzyskanych. Należy tu wymienić kilku pionierów gryfińskiego rzemiosła: piekarzy - Walentego Żaka i Franciszka Mataja, rzeźników -  Stanisława Łopatka i Walentego Karasińskiego, ślusarza – Stanisława Przybielskiego, rymarza – Romana Matysiaka, murarza – Władysława Ciemniewskiego, fryzjera – Edwarda Dębowskiego oraz krawca – Michała Bigusa. W regionie Gryfina najwcześniej zaczęły bowiem pracować rzemieślnicze piekarnie, masarnie, zakłady ślusarskie, murarskie i dekarskie, czyli takie, które były dla społeczeństwa – w tym pierwszym, trudnym okresie – najbardziej potrzebne. Powstawała również skromna jeszcze wówczas sieć handlowa i punkty żywienia zbiorowego. Rozwijająca się działalność pierwszych rzemieślników – oraz napływ kolejnych osadników zajmujących się rzemiosłem -  stworzyła fundamenty do zorganizowania własnej, sprawnej organizacji.

      Ósmego września 1946 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zebrało się 79 miejscowych rzemieślników, którzy powołali do życia Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie. Tak rozpoczęła się w regionie gryfińskim najnowsza historia polskiego rzemiosła i organizacji rzemieślniczej. Powołano 4 osobowy Zarząd Cechu, a pierwszym Starszym Cechu został wybrany pan Stanisław Łopatka.

Potrzeba rzemieślniczej działalności była wówczas oczywista, pamiętać należy, że nie działały jeszcze właściwie żadne państwowe czy uspołecznione fabryki o seryjnej produkcji. To też tworząca się władza na Pomorzu Zachodnim, również
i w Gryfinie odnosiła się do rzemiosła wszystkich branż życzliwie, pomagała w zaopatrzeniu w surowce i środki produkcji,  nie przeszkadzała w ich zdobywaniu przez samych rzemieślników. Było to zresztą zgodne z założeniami ówczesnych władz centralnych aby Ziemie Zachodnie i Północne zasiedlić polską ludnością, wypełnić polską kulturą i zagospodarować polskim przemysłem, którego pierwszymi przedstawicielami byli właśnie rzemieślnicy.

       Najtrudniejsze czasy dla rzemiosła w powojennej historii naszego kraju i regionu to lata 1949 do 1956. Wtedy to zgodnie z nową polityką władz, społeczeństwo miało być nie tylko polskie, ale przede wszystkim socjalistyczne. W gospodarce narodowej lansowany był kierunek na uspołecznienie prywatnych zakładów pracy.

      Po roku 1956 nastąpiły w Polsce pewne pozytywne zmiany. Pod naporem rosnącego niezadowolenia społeczeństwa oraz podejmowanej również przez rzemiosło krytyki poczynań władzy, Sejm PRL uchwalił nową ustawę o rzemiośle. Jednak zarówno ta ustawa jak i następne podejmowane w stosunku do rzemiosła w zasadzie ograniczały jego swobodny rozwój, a jedynie wyznaczały miejsce rzemiosła w socjalistycznej gospodarce PRL.

      Ważnym wydarzeniem w historii Cechu było oddanie w 1967 roku nowo wybudowanego w czynie społecznym i z własnych środków Domu Rzemiosła.

Dla każdej organizacji ważna jest możliwość identyfikacji z symbolami dlatego też w 1968 r. ze składek rzemieślników został ufundowany pierwszy sztandar, a po 38 latach w ramach obchodów  60-lecia działalności ufundowano i poświęcony nowy sztandar. W 1982 r. ówczesny Zarząd podjął decyzję o zamówieniu insygniów władzy Cechowej, które służą naszej Starszyźnie Cechowej do dnia dzisiejszego.

Pomimo wielu zasadniczych trudności rzemiosło gryfińskie rozwijało się, a Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie skupiał w swoich szeregach kilkaset zakładów rzemieślniczych. Kiedy jednak w 1989 roku w wyniku uwolnienia gospodarki zniesiono obowiązkową  przynależność, zdecydowana większość rzemieślników wystąpiła z organizacji cechowych, problemy te nie ominęły również naszego Cechu.

Dlatego też, aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości z inicjatywy Zarządu w 1999 roku rozpoczęto wprowadzanie zmian organizacyjnych. Dokonując zmian w statucie, nie tylko zmieniono dotychczasową nazwę na Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, ale umożliwiono zrzeszanie się przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż rzemieślnicza, postawiono także na prowadzenie działalności gospodarczej, która wspomaga działalność statutową  Zmiany te spowodowały ponowne ożywienie działalności Cechu. 

      Od 2000 roku w prowadzimy w Cechu Biuro Rachunkowe z którego usług korzysta od 80 do 100 podmiotów.

     Od 2001 roku   do chwili obecnej działa Punkt Informacji Gospodarczej świadczący bezpłatne usługi informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą. W ramach Punktu działa również Fundusz Pożyczkowy POMERANUS JEREMII.

      W  2004 roku otworzyliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które posiada uprawnienia do organizowania kursów, szkoleń i przekwalifikowań zawodowych. Od tego czasu  zrealizowaliśmy wiele szkoleń finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, dzięki którym setki osób podniosło lub zdobyło nowe  kwalifikacje zawodowe o także skorzystało z dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.  Z usług Centrum korzysta rocznie około 350 osób.

      Od  2005 nasza organizacja  posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie usług informacyjnych i szkoleniowych.

      Od 2006 roku Cech aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Gartz i Uckermark oraz Miastem Schwedt. Organizowane są wspólne targi, wystawy, co umożliwia zawieranie nowych kontaktów handlowych i integrację przedsiębiorców w rejonie przygranicznym.

Wiele z tych przedsięwzięć nie udałoby się gdyby nie współpraca oraz dofinansowanie z instytucji, których przedstawicieli gościliśmy na uroczystości,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków a także w celu realizacji zwiększonego zapotrzebowania na świadczone przez Cech usługi w 2011 roku wybudowaliśmy nowy budynek, w którym znajdują się biura Cechu oraz dwie nowoczesne sale szkoleniowe w tym komputerowa na 15 stanowisk oraz ogólna na 50 miejsc. Budynek został w całości wybudowany z własnych środków.

Wspominając historię Cechu nie można zapomnieć o szkoleniu młodocianych, które nasza organizacja  realizuje  od  początku swojej działalności. Dzięki mistrzom szkolącym zrzeszonych w Cechu corocznie około 50 młodocianych uzyskuje tytuł czeladnika. Uzyskanie tego tytułu jest ważne dla młodych ludzi i otwiera im drogę do zdobycia najwyższego stopnia „wtajemniczenia” zawodowego jakim jest tytuł mistrza.

 Pomimo  różnych trudności gryfiński Cech odnajduje się w otaczającej go rzeczywistości, zwiększając liczbę zrzeszonych w nim zakładów rzemieślniczych oraz firm niezwiązanych bezpośrednio z rzemiosłem. Daje to nadzieję na dalszy rozwój organizacji, która istniejąc od kilkudziesięciu lat, wykształciła i wychowała kilka pokoleń fachowców, których wiedza i umiejętności znacząco wpłynęły na rozwój miasta Gryfino, powiatu gryfińskiego i również województwa zachodniopomorskiego.

Na duże podziękowania zasługują dziś przede wszystkim ludzie, dla których priorytetem było dobro Cechu, a są to nasi byli członkowie i pracownicy biura. Rozpoczęte przez nich dzieło jest nadal kontynuowane, czego dowodem jest jubileuszowa uroczystość.

            I tak oto stanęliśmy u progu tych 70-ciu wspólnie przeżytych lat.

Część oficjalna obchodów jubileuszu Cechu rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Uczestnicy obchodów na Mszy Świętej

Uczestnicy obchodów na Mszy Świętej

Arcybiskup Andrzej Dzięga wygłasza kazanie

Poczty sztandarowe w Kościele

Poczty sztandarowe w Kościele

Orkiestra Dęta w trakcie gry

 

Po wyjściu z kościoła nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich na Górnym Tarasie, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Tamburmajor trzymający buławę w górze a za nim grająca orkiestra

Przemarsz uczestników uroczystości ulicami Gryfina

Przemarsz uczestników uroczystości ulicami Gryfina

Przemarsz uczestników uroczystości ulicami Gryfina

 

W gimnazjum uroczystość prowadzili Dyrektor Izby Rzemieślniczej MiŚ Przedsiębiorczości w Szczecinie Pan Rafał Dąbrowski oraz Dyrektor Cechu Pan Piotr Podleśny.

Uczestnicy zostali zapoznani z 70 letnią historią Cechu, zostały wręczone odznaczenia i dyplomy.

Na scenie w sali Gimnazjum poczty sztandarowe

Uczestnicy obchodów w sali Gimnazjum w Gryfinie

Przemówienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika


  

Na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, kapituła przyznała Najwyższe wyróżnienie i odznaczenie w Rzemiośle - Szablę Jana Kilińskiego: Dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.

Wręczenie Szabli Jana Kilińskiego dla Cechu w Gryfinie

 

To czwarte w Polsce nadane Cechom tak wyjątkowe wyróżnienie.

Przyznanie szabli Jana Kilińskiego oznacza hołd i szacunek dla poprzedników oraz obecnie działających. Jest to również wskazanie dla tych, którzy przyjdą po nas - podkreślił wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Władysław Jeremienko.  

W imieniu Cechu szablę odebrała Starszyzna Cechowa: Krzysztof Motyka, Tadeusz Mockało, Mariusz Tamborowski.

Na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, kapituła przyznała Najwyższe wyróżnienie i odznaczenie w Rzemiośle - Szablę Jana Kilińskiego: Panu Stefanowi Nurek – Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu.

Wręczanie Szabli Jana Kilińskiego Panu Stefanowi Nurkowi

 

Na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, kapituła przyznała Najwyższe wyróżnienie i odznaczenie w Rzemiośle - Szablę Jana Kilińskiego: Panu Janowi Kaczmarkowi Prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana” w Gryficach.

Wręczenie Szabli Jana Kilińskiego Panu Janowi Kaczmarkowi

 

ZŁOTYM MEDALEM IM. JANA KILIŃSKIEGO za zasługi dla Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali:

1.  Pan Stanisław Durkin

2.  Pan Zdzisław Kmieciak

3.  Pan Stanisław Pietracha

4.  Pan Bogdan Matławski

 Odznaczanie Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego

SREBRNYM MEDALEM imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wyróżniony został:

1.   Pan Kazimierz Płonka

Odznaczanie Srebrnym Medalem imienia Jana Kilińskiego

 

 

HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA wyróżnieni zostali:

1.  Pan Wojciech Konarski- Starosta Powiatu Gryfińskiego

2.  Pan Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Gminy Gryfino

3.  Pan Krzysztof Motyka- Starszy Cechu w Gryfinie

Odznaczanie Honorową Odznaką Rzemiosła

 

SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą  nr 357/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. nadał Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w Gryfinie, którą wręczyła w imieniu Marszałka – Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- Ewa Dudar.

Odznaczenie Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego

 

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU Uchwałą nr 92/2015 z dnia 18.12.2015 r., Liga Obrony Kraju w Warszawie nadała Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w Gryfinie, który wręczył Franciszek Bąk- Prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK Gryfino.

 Odznaczenie Medalem za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju

 

ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA  SZKOLENIE  UCZNIÓW W  RZEMIOŚLE wyróżniony został:

1.     Pan Zbigniew Próba.

  

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁAZACHODNIOPOMORSKIEGO otrzymali:

1.       Pan Piotr Podleśny,

2.       Pani Małgorzata Witek,

3.       Pani Agnieszka Banuch,

4.       Pani Marzena Krawczyk.

Odznaczanie Złotym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego

 

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, otrzymali:

1.       Pani Magdalena Bednarek,

2.       Pan Adam Cieślak,

3.       Pan Edward Frątczak,

4.       Pan Wojciech Gała,

5.       Pan Ryszard Gronkowski ,

6.       Pan Krzysztof Hładki,

7.       Pani Ewelina Krawczyk,

8.       Pan Stanisław Krawczyk,

9.       Pan Lucjan Kuziemko,

10.  Pan Krzysztof Szymczyk,

11.  Pani Mariola Trawińska.

Odznaczanie Srebrnym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego

 

ZASŁUŻONY DLA RZEMIOSŁA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, otrzymali:

1.       Pan Tomasz Namieciński,

2.            Pani Bogusława Florek

3.            Pan Maciej Puzik,

4.            Pan Dariusz Roszkowski,

5.            Pani Małgorzata Chańko ,

6.            Pani Małgorzata Flajszerowicz,

7.            Pani Danuta Fryczkowska,

8.            Pan Robert Jarosławski,

9.            Pan Michał Kozakiewicz,

10.       Pani Monika Olechnowska,

11.       Pan Grzegorz Siwek,

12.       Pan Mateusz Siwek,

13.       Pan Mariusz Tamborowski,

14.       Pani Iwona Zabłocka,

15.       Pan Jacek Ziemski,

16.       Pan Łukasz Żelach.

Odznaczanie Medalem Zasłużony dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego

 

SREBRNĄ  ODZNAKĘ ZA  SZKOLENIE  UCZNIÓW W  RZEMIOŚLE, otrzymali:

1.       Pan Tadeusz Bojarski,

2.       Pan Czesław Furtak,

3.       Pani Izabela Inglot,

4.       Pan Kazimierz Płonka,

5.       Pani Jolanta Pohorecka,

6.       Pan Krzysztof Pohorecki,

7.       Pan Wiktor Socha,

8.       Pani Iwona Trojanowska.

Odznaczanie Srebrną Odznaką za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle

 

           

Po dokonaniu dekoracji zasłużonych osób głos zabrali zaproszeni goście. Ostatnie chwile na auli umilił wszystkim występ chóru „Res Musica” pod dyrekcją Pana Grzegorza Handle.

Występ Chóru „Res Musica” z Gryfina

 

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek oraz zabawa taneczna w Motelu "SAGA" w Pniewie.