Limit zwolnienia podmiotowego VAT
w 2019 roku do 200 000 zł

 

Zwolnienie podmiotowe reguluje artykuł 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, nie uwzględnia się czynności takich jak:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

    a) transakcji związanych z nieruchomościami,
    b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
    c) usług ubezpieczeniowych,
    -jeżeli czynności wymienione w podpunktach a,b,c nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

 

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie mogą w ogóle skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Przepis ten nie ulega zmianie od 2017 roku.

Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Powyższe dotyczyć będzie podatników, którzy zrezygnowali z prawa do zwolnienia podmiotowego w 2017 roku rejestrując się jako podatnicy VAT czynni i ich obrót nie przekroczył w 2018 roku kwoty 200 000 zł. Będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT od 1 stycznia 2019 i w dalszych miesiącach.

Należy również zapoznać się z wykazem działalności, których wykonywanie wymaga zarejestrowania się jako podatnik VAT.


KASA FISKALNA 2019

Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich.

 • Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników:

- u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) w 2018 nie przekroczyła kwoty kwoty 20.000 zł;

- w przypadku podatników rozpoczynających działalność w 2018 roku  limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu jej wykonywania

 • Z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Szczegóły dotyczące zwolnień oraz  obowiązek stosowania kasy fiskalnej bez względu na obrót należy zapoznać się Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących