I. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 01 października 2019 r.


Skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
  85'528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 525 zł 12 gr
85'528 zł   14'539 zł 76 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatekMiesięczna 46 zł 76 gr
Roczna 525 zł 12 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 8 000 zł

Składam roczne zeznanie podatkowe, gdy ...

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały  przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od wysokości kwoty przychodu.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 

1. Z pracy i stosunków pokrewnych 

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2019 r. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów: 

1) wynoszą 250 zł  miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, 


2) wynoszą 300zł  miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 


Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1.069.875 zł 250’000 euro** 1.069.875 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)

01.10.2018 4,2975zł

 


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r. wynosi 2 250 zł. 

Diety i ryczałty z tytułu podróży służbowej
StawkiObowiązuje od
DietaRyczałt za noclegRyczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013


Stawki za kilometr przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego dla celów służbowych 

Stawki te nie zmieniły się i wynoszą: 

1) dla samochodu osobowego: 

- o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł; 
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł, 

2) dla motocykla – 0,2302 zł, 
3) dla motoroweru – 0,1382 zł. 


Amortyzacja

W 2019 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi:  214.000 zł.

Prawo dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych przysługuje:
1) podatnikom, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej,
2) małym podatnikom
Przez małego podatnika ustawa (art. 5a pkt 20 u.p.d.o.f.) rozumie podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200.000 euro.

Ograniczenia podmiotowe:
Możliwość dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego nie będzie miała zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:
1) prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej   osobowości prawnej, lub
2) działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym
    czasie wspólność majątkowa.


Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, tj.
1) grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne;
2) grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
3) grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;
4) grupa 6 – urządzenia techniczne;
5) grupa 7 – środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych;
6) grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

W roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Pomoc publiczna
Na zakończenie trzeba jeszcze dodać, że stosownie do art. 22k ust. 10 ustawy o PIT, jednorazowa amortyzacja środków trwałych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.