Site Maker

Prezentacje Gospodarcze w ramach projektu:


„Stabilizacja i intensyfikacja 
polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019”

Miejsce targów: Gryfino, Nabrzeże
Termin: 09-09-2017 w godzinach 11.00 -17.00
Ostateczny termin zgłoszeń: 01-09-2017


Partnerzy projektu:
Partner wiodący: Miasto Schwedt nad Odrą
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie oraz Unternehmervereinigung Uckermark e.V.

Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie
ul. 1 Maja 16
tel. 91 416 20 11
fax 91 416 27 02
e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w Gryfinie
ul Szczecińska 19-19A
tel./fax: 91 416 25 17
e-mail: biuro@cechgryfino.pl
www.cechgryfino.pl

Stadt Schwedt/Oder 
Lindenallee 25-29 / 16303 Schwedt/Oder
tel. +49(0)3332 446 205
fax +49(0)3332 446 200
e-mail: pressestelle.stadt@schwedt.de
www.schwedt.eu

Unternehmervereinigung Uckermark e.V.
c/o WDU Dienstleistung GmbH
Bahnhofstasse 9 / 16303 Schwedt/Oder
tel. +49 03332 43 34 15 / fax +49 03332 43 34 34
e-mail: info@uv-uckermark.de
www.uv-uckermark.de

IDEA PROJEKTU

Celem prezentacji jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, budowa i rozwój dobrych stosunków partnerskich oraz polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie gospodarki i kultury w obszarze transgranicznym. 

W ramach prezentacji gospodarczych organizowanych w 9 września w Gryfinie na nabrzeżu weźmie udział co najmniej 50 wystawców z Polski i Niemiec. Dzień wcześniej - 8 września - przypada 71 rocznica powstania Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 1946 r). 

Regionalne tragi gospodarcze w Gryfinie odbywają się od 2005 roku. Wraz z pierwszym dofinansowaniem uzyskanym z programu INTERREG możliwe stało się rozszerzenie oferty imprezy i jej zakresu na zachód od Odry. Celem stało się wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy oraz rozwijania kontaktów gospodarczych w całym regionie wzdłuż Odry.


W ten sposób, z pomocą funduszy z UE, możliwa stała się również organizacja i przeprowadzenie w latach 2012, 2013 oraz 2014 Regionalnych Spotkań Gospodarczych - podobnej do targów INKONTAKT imprezy, tyle że po polskiej stronie granicy, w mieście Gryfino. W ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy nie było możliwości uzyskania dodatkowych środków pieniężnych z UE, targi INKONTAKT były w prawdzie dalej organizowane, jednak brakowało funduszy na promocję polskich firm. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że liczba polskich wystawców na targach INKONTAKT w ostatnich dwóch latach znacząco zmalała. Wraz z nowym okresem finansowania programu INTERREG istnieje możliwość ponownego pozyskania większej liczby polskich wystawców, a także wznowienia organizacji Regionalnych Spotkań Gospodarczych w Gryfinie i ich dalszego rozwoju.


Celem jest zachowanie ciągłości „spotkań gospodarczych”. W najbliższych latach dużo uwagi poświęcone zostanie promocji oraz reklamie projektu w mediach, w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych wystawców i zwiedzających. Ponadto zaplanowane jest wydanie kieszonkowych publikacji o polsko-niemieckim regionie, które również będą propagować odbywające się imprezy oraz cały projekt..


W ramach projektu Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie planuje przygotować materiały promujące Gryfino - jako miasto przyjazne przedsiębiorczości. W roku 2017 planuje się wykonanie kieszonkowej wersji wydawnictwa „Rowerem na szlaku Schwedt - Gryfino”, opracowanie broszury informacyjnej, stworzenia serwisu www, plakatów i ulotek.W kontekście zmian demograficznych i gospodarczych zachodzących w obszarze wsparcia, projekt "Regionalne Prezentacje Gospodarcze" daje możliwość zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu z punktu widzenia przedsiębiorców i specjalistów, a także przeciwdziała dalszemu odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej.


Kluczowym elementem projektu jest kontynuacja oraz jakościowy rozwój Prezentacji Gospodarczych, odbywających się co roku, zarówno w niemieckim Schwedt nad Odrą jak i w Gryfinie. Te corocznie organizowane targi stały się transgranicznym miejscem spotkań polsko-niemieckich firm, stowarzyszeń oraz innych instytucji. Ich głównym celem jest umocnienie istniejących już transgranicznych powiązań gospodarczych, jak również rozszerzenie zasięgu tej współpracy poza region Nadodrzański. Ma się to przyczynić do gospodarczego ukierunkowania regionu i zwiększenia jego międzynarodowej

konkurencyjności. Realizacja niniejszego projektu umożliwi powiązanie ze sobą istniejących źródeł i zasobów regionalnych oraz ich skuteczne wykorzystanie.


Targi Gospodarcze wpisały się na stałe w kalendarz imprez odbywających się na lokalnych mapach Gryfina i Schwedt nad Odrą. Stały się miejscem spotkań polsko – niemieckiej przedsiębiorczości, możliwością zaprezentowania oferty oraz sposobem na poznanie nowych partnerów biznesowych i zaistnienia nowych działań na pograniczu polsko – niemieckim. Spotkania mają na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami i są aktywnie wspomagane przez organizatorów targów. Tego typu przedsięwzięcia powinny być kontynuowane, tym bardziej, kiedy spotykają się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony wszystkich środowisk.


Celem projektu jest kontynuowanie umożliwienia lokalnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom (polskim i niemieckim) oraz firmom związanym z: przemysłem, turystyką, sportem i kulturą – bezpłatnego zaprezentowania osiągnięć, dorobku i potencjału podczas trwania targów w międzynarodowej atmosferze.


Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozbudowa i dalszy rozwój dobrych stosunków partnerskich oraz polsko – niemieckiej współpracy w dziedzinie gospodarki i kultury w obszarze transgranicznym. Cel projektu przyczynia się do wymiany wiedzy i doświadczenia, do lepszego zrozumienia siebie nawzajem oraz pokonywania przeszkód i zwalczania barier mentalnych. W ten sposób otwierają się nowe możliwości dla podmiotów regionalnych, m.in. możliwość połączenia wspólnych sił, wykorzystywania efektu synergii i nowych kontaktów w celu realizacji przyszłych, wspólnych działań.


Grupą docelową projektu są firmy i stowarzyszenia po polskiej i po niemieckiej stronie, przez co zapewniony zostanie równomierny i zrównoważony rozwój całego regionu. Podczas targów istnieje możliwość zaprezentowania profilu firmy i jej innowacyjnych pomysłów nie tylko na terenie własnego kraju, ale również poza jego granicami. Pozwala to na podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich rozpoznawalności. Wymaga to transgranicznej współpracy między Biurem Rozwoju Gospodarczego w Schwedt nad Odrą, Związkiem Przedsiębiorców Powiatu Uckermark e.V. oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw w Gryfinie. Kontakty oraz istniejące dobre stosunki pomiędzy partnerami zostaną wykorzystane podczas wdrażania projektu.


W ten sposób uda się optymalnie wykorzystać istniejący potencjał, a także zmaksymalizować korzyści wynikające z efektu synergii. Pociąga to za sobą dalsze ukierunkowywanie wspólnego obszaru gospodarczego, a tym samym wzrost jakości życia po obu stronach Odry. Już od lat obserwować można ciągłą integrację tego transgranicznego regionu i jego stały rozwój. W roku 1994 zawarte zostały dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy miastami Schwedt nad Odrą i Gryfinem, które nadal istnieją i są przez obie strony pielęgnowane.

LOKALIZACJA TARGÓW

Miejsce targów: Gryfino, Nabrzeże

PROGRAM  TARGÓW

Oprócz licznych prezentacji firm, stowarzyszeń i innych podmiotów biorących udział w targach przewidziano liczne atrakcje. Wśród nich m.in. ciekawe występy artystyczne, strzelnica sportowa, liczne punkty gastronomiczne (kawa, gofry, wata cukrowa, kawa, potraw z grilla, piwo) oraz dla najmłodszych uczestników dmuchany zamek - zjeżdżalnia.

GALERIA

Do zapoznania się ze zdjęciami oraz relacją z tegorocznych targów zapraszamy po 9 września.

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino