Kurs Pedagogiczny

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie organizuje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. W związku z możliwość otrzymania finansowania na organizację kursu pedagogiczne ze środków zewnętrznych decyduje kolejność zgłoszeń.   Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Kurs rozpoczyna się w dniu 16 sierpnia br. o godz. 15.30 w sali egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej na II piętrze.

 

 

Cel kursu

Celem niniejszego kursu pedagogicznego jest uzyskanie przez jego słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy w rozumieniu § 9 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.12.1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97 z 1992 r.).

 

Dobór uczestników

Uczestnikami kursu są osoby fizyczne posiadające wykształcenie średnie lub wyższe chcące zostać wykładowcami kursów oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na własny rachunek, tj. właściciele zakładów lub pracownicy tych zakładów, którzy przygotowują się do prowadzenia przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w zakładach pracy stosownie do Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.1998 r. w sprawie praw i obowiązków oraz kwalifikacji osób prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami szkół zawodowych i młodocianymi pracownikami (M. P. Kr 22/88 poz. 202 oraz M P. Nr 20/90 poz. 161).

 

Zadaniem kursu pedagogicznego jest głównie:

- zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z dziedziny psychologii, pedagogiki i metodyki w takim zakresie, aby umożliwiła im ona spełnianie funkcji nauczania i wychowania;

- przekazanie słuchaczom znaczenia i zakresu pojęć umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji; 

- ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji pracowników młodocianych; 

- dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych pracownika młodocianego na kształtowanie się jego osobowości,

-  przygotowanie słuchaczy do właściwej organizacji procesu kształcenia i samokształcenia;

- realizowanie podstaw prawnych i warunków kształcenia w zakładzie pracy oraz problemów organizacji i zarządzania.

 

Absolwent kursu uzyskuje:

wiedzę z zakresu:

- aktów prawnych dotyczących kształcenia, szkolenia, doskonalenia;

- przemian edukacyjnych, uwzględniających kształcenie modułowe;

- psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów pracy i pracy umysłowej;

- rodzaje interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw;

- sposobów prowadzenia zajęć z młodzieżą i dorosłymi;

- organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów:

- wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw;

- teorii nauczania, uczenia się i wychowania.

 umiejętności z zakresu:

- planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej, wypełniania dokumentacji;

- organizowanie zajęć dydaktycznych różnych typów;

- kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności i nawyków zgodnie z nowoczesną teorią psychologii;

- doboru metod, zasad nauczana i środków dydaktycznych do tematów zajęć (modułów);

- wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy poprzez samokształcenie i samodoskonalenie;

- efektywnego porozumiewania się i odbierania informacji;

- okazywania zainteresowania, słuchania;

- obserwacji uczestników szkolenia.

 

Plan nauczania na kursie

Tematyka oraz podział godzin do realizacji:

 

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne/ nazwa przedmiotu

LICZBA GODZIN

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

15

 

2

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

15

 

3

Metodyka praktycznej nauki zawodu

40

 

4

Praktyka metodyczna

 

10

 

Podczas kursu słuchacze piszą prace kontrolne na następujące tematy:

- rozkład materiału nauczania dla całego okresu nauki zawodu;

- konspekt wybranej jednostki lekcyjnej zajęć praktycznych;

- zmiany programowe w programie praktycznej nauki zawodu dla danego rzemiosła.

 

Zaliczenie kursu następuje na podstawie obecności na wykładach i pozytywnej oceny z ww. prac kontrolnych.

Po zaliczeniu uczestnik składa egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną oraz otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu według wzoru MENiS.

 

Czas trwania kursu:

ogółem: 80 godzin

 

wykłady + ćwiczenia = 70 godzin

praktyka metodyczna = 10 godzin

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty tel. /091/ 422 34 85