Walne Zgromadzenie

Członkowie Cechu

     Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie działając na podstawie  § 21 i 22 Statutu Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Cechu na dzień 13 maja 2016 (piątek) godz. 1730 w pierwszym terminie, godz. 1800 w drugim terminie.

   Obrady odbędą się w sali wykładowej w Nowym Budynku Cechu RRiP w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19A – serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad

2.      Wybór prezydium:

a.  Przewodniczącego,

b.  Zastępcę,

c.  Sekretarza.

3.      Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2015 roku

5.      Wybór komisji:

a.       mandatowo - skrutacyjnej

b.      uchwał i wniosków

6.      Przyjęcie sprawozdań z działalności organów samorządowych za 2015 rok

6.1  Zarządu Cechu  

a.       odczytanie sprawozdania

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu

         6.2 Komisji Rewizyjnej

a.       odczytanie sprawozdania

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwał w sprawie:

                                  - zatwierdzenia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej        

                                  - udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 rok

 

         6.3 Sądu Cechowego

a.       odczytanie sprawozdania

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Sądu Cechowego

7.      Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

a.       odczytanie sprawozdania

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

8.      Podział zysku za 2015 rok.

a.       odczytanie propozycji podziału zysku za 2015 rok

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015

9.      Plan finansowy na 2016 r.

a.       odczytanie propozycji planu finansowego na 2016 r.

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego

10.  Zatwierdzenie wysokości składki cechowej i opłat rejestracyjnych.

a.       propozycja wysokości składki cechowej i opłat rejestracyjnyc

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki cechowej i opłat rejestracyjnych

11.  Zatwierdzenie wysokości składki dobrowolnej na rzecz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej

Przedsiębiorczości w Szczecinie.

a.       propozycja wysokości dobrowolnej składki na rzecz Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie

b.      dyskusja

c.       podjęcie uchwały w sprawie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie

12. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych w toku obrad.

13. Zakończenie obrad.

14. Poczęstunek.

 

 

                                                                                                                        Za Zarząd

                                                                                                                      Starszy Cechu

                                                                                                                      Krzysztof Motyka

 

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu dostępne są do wglądu następujące dokumenty:

 

  •          Protokół z Walnego Zgromadzenia z 15.06.2015 r.
  •          Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  •          Sprawozdania z prac Zarządu z 2015 r.
  •          Plan finansowy na 2016 r.